Klimatneutrala Borlänge skapar spinoffer

Många utlysningar just nu riktar in sig på hållbara städer, klimatomställning och cirkulär ekonomi. Borlänge har genom medlemskapet i Viable Cities valt att vara i framkant och ta vara på de möjligheter som det innebär för kommunen, klimatet och miljön. Att söka finansiering genom olika innovationsprojekt är en strategi för att få Borlänges satsningar att räcka längre.

Hittills har arbetet resulterat i 9 externfinansierade spinoff-projekt som syftar till att hjälpa Borlänge nå ambitionen om att vara klimatneutrala till år 2030. Flera parallella projekt ger en större effekt och mer resurser för konkreta resultat.

Här kommer en snabb överblick över spinoff-projekten som pågår just nu:

 • Modell för klimatneutrala transporter
  Vi skapar en modell för hur Borlänge ska ta sig an den komplexa utmaningen att ställa om transporterna så att staden som helhet kan nå klimatneutralitet till 2030 samtidigt som vi skapar en mer jämlik och inkluderande stad.
 • Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd
  Vi utvecklar nya mobilitetstjänster för samåkning mellan landsbygd och stadskärna. Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB och IKEA ska erbjuda anställda lösningar för att samåka till och från jobbet och använda kunskaper om beteendeförändring för att få fler att samåka.
 • Omställningslyftet – staden som nav för grön omställning
  Vi matchar Borlänges utmaning med klimatutsläpp från arbetspendling med lösningar från startups, där företagen tillsammans arbetar fram nya lösningar ur ett systemperspektiv som har potential att få ännu större effekt.
 • En växande och klimatneutral Borlängeregion
  Ta fram en lokal strategi för hållbar urban utveckling som grund för kommande större genomförandeprojekt. Strategin fokuserar på en växande och klimatneutral Borlängeregion med fokus på klimatinvesteringsplaner som verktyg, centrala styrprocesser och samordnad behovs- och strukturbild.
 • Målkonflikt som möjlighet
  Ett kunskapsutbyte för att bättre tillvarata kulturarvets värden i det tidiga etableringsskedet då den gröna industrin etablerar sig i en kommun. Lärande mellan företag och kommuner som befinner sig i en liknande situation där de behöver hantera den gröna industriella omställningen i sitt lokala planerings- och utvecklingsarbete.
 • Parkcess
  Ta fram och kunna lansera parkcess.com – som ett blocket för parkeringsplatser i syfte att undvika att parkeringsplatser byggs i onödan.
 • Levande skog, levande samhälle
  Utveckla en modell för hållbart byggande i trä i Sverige genom att utgå ifrån en systemkedja som kopplar samman skogsbruksmetoder, förädlingsprocessen och den gestaltade byggnaden med den befintliga samhällsbyggnadsprocessen.
 • PED-ACT: autokarakterisering för energipositiva stadsdelar
  PED-ACT fokuserar på processoptimering för att förbättra samarbetet mellan intressenter och stärka beslutsfattande. PED-ACT bidrar till standardiseringen av databasen över befintliga eller planerade energipostiva stadsdelar, i Borlänge med Jakobsgårdarna som case.
 • Koldioxidbudgetar som en ram för koordinerad klimatomställning
  Utveckla metoder för att öka kunskapen om koldioxidbudgetar som verktyg för en framgångsrik klimatomställning.