Om projektet

Borlänge är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Vi tar oss an utmaningen att nå målet ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030.

Projektets syfte

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att möjliggöra för de förändringar som krävs för att lyckas med den snabba klimatomställningen. Projektet har fokus på fyra områden:

– Ett klimatkontrakt.
– En innovationsprocess.
– En portfölj med åtgärder med tillhörande klimatinvesteringsplan.
– Nya former för samverkan med näringsliv och medborgare.

Detta ska stärka Borlänge som växande stad med tung industri i ett utpräglat landsbygdslän att bli en föregångare i klimatomställningen – nationellt och i Europa.

Vad är ett klimatneutralt Borlänge?

Att vara klimatneutral innebär att inte orsaka påverkan på klimatet. För att Borlänge kommun ska uppnå klimatneutralitet behöver utsläppen av växthusgaser minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp kan sedan hanteras genom att utveckla större kolsänkor* inom kommunens gränser.


* En kolsänka är något som fångar upp koldioxid från atmosfären genom att binda den under lång tid. Tex. träd och växtlighet.

Borlänges klimatdioxidbudget

Projektets målbild

Projektet har en tydlig målbild som är utgångspunkten för vad allt arbete i projektet slutligen ska leda till:


”Ett Borlänge där klimatutsläppen minskar till nära noll och där vi tar vår del av ansvaret för att leva upp till Parisavtalet. Det innebär att vi ska hålla oss inom vår koldioxidbudget och minska utsläppen i förhållande till den. Det innebär också att de utsläpp vi orsakar utanför kommunens gränser ska minska i liknande takt och till minimal nivå.

Utöver utsläppsminskningar krävs att vi utvecklar kolsänkor. Övergången till en cirkulär ekonomi är en förutsättning liksom friska ekosystem som har förmågan att binda kol.


Borlänge är en föregångare och inspiration för andra regionalt, nationellt och globalt för hur omställningen till en klimatneutral kommun kan ske med utgångspunkt i ett gott liv för alla inom planetens gränser.”

Projektkonsortium

När Klimatneutrala Borlänge 2030 startade formades ett projektkonsortium, en form av sammanslutning mellan flera parter. Konsortiet driver det lokala klimatarbetet tillsammans och alla parter är representerade i projektets innovationsteam.


I projektkonsortiet ingår:

 • Borlänge kommun
 • AB Borlänge Energi
 • AB Stora Tunabyggen
 • Fastighets AB Hushagen
 • Högskolan Dalarna
 • Dalarna Science Park
 • 2047 Science Center
 • SSAB
 • MaserFrakt AB
 • IKEA
 • Din Bil
 • Rolf Ericson Bil
 • IK Brage
Vi som skrivit på

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen ”Klimatneutrala städer 2030” och med verktyget ”Klimatkontrakt 2030”, samarbetar programmet med över 20 städer och fyra myndigheter för att öka takten för klimatomställningen.
Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.
Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.


Läs mer om Viable Cities:

Om Viable cities