Viable Cities TransitionLab i Växjö

Cirkularitet och resurseffektivitet i samhällsplaneringen och den byggda miljön för klimatneutrala städer stod i fokus på Viable Cities TransitionLab i Växjö. Många kloka kollegor och samarbetspartners – experter, forskare, planerare, arkitekter, trafikplanerare och processledare jobbade tillsammans.

En snabb överblick över läget:

  • Materialanvändningen har ökat linjärt och tredubblats sedan 1970-talet.
  • Fotavtrycket för materialanvändningen i Sverige ligger på 27 ton per person och år. Det är en omöjlighet att fortsätta som vi gjort hittills om vi vill undvika att bokstavligt spränga planeten i bitar, vi måste nu agera mycket smartare!
  • Vi står inför en omfattande materialbrist inom en snar framtid om vi inte övergår till ökad cirkularitet.
  • Hinder att ta till vara på material är ofta hur materialen och produkterna är designade.
  • Jungfruliga råvaror är billigare än återvunna – här behövs tänkas om för att minska påverkan på natur och klimat.
  • 40% av materialanvändningen ligger inom bygg och anläggningssektorn.
  • 50% av byggnaderna i Sverige beställs eller finansieras av det offentliga.

Alla 23 städer inom Viable cities växer snabbt och vill växa hållbart och ansvarsfullt!

@Sandra Viktor sammanfattade ytterligare några klimatsmarta spaningar som vi tar med oss hem:

🤝De allra mest klimatsmarta och hållbara byggnaderna är de som inte byggs.
Att jobba för att använda det bestånd vi har bättre, samnyttja, renovera, förädla, bygga på befintligt bestånd är bäst
🤝Använd mer återbrukat material vid om- eller nybyggnation.
🤝Anpassa byggnaderna efter miljön inte tvärt om för att undvika massahantering och för att bidra till vackra naturliga grönare miljöer.
🤝Bygg mer i trä, både byggnader men också anläggning, broar och lekplatser.
🤝Börja jobba mer med CityLab (SGBC) som processtöd/certifiering- ett konkret verktyg för att styra mot hållbar stadsutveckling. I den senaste manualen finns cirkularitet, klimatanpassning och biologisk mångfald i vatten med som nya områden.
🤝När det kommer till mobilitet så tänk HYR-modellen; Hälsosamt, Yteffektivt och Resurssnålt