Borlänges klimatpåverkan

Klimatneutrala Borlänge 2030 ska bidra till minskad klimatpåverkan. För att hålla koll på våra koldioxidutsläpp och se om vi är på rätt väg följer vi upp på två olika sätt - de territoriella utsläppen och de konsumtionsbaserade utsläppen.

Diagram som visar Borlänge koldioxidutsläpp under 2022

Borlänges territoriella utsläpp

Koldioxidutsläppen som genereras inom Borlänges kommungränser kallas för territoriella utsläpp. De följs upp i en koldioxidbudget. Uppföljningen baseras på nationellt samordnad data.

Koldioxidbudgeten visar hur stort utsläppsutrymme vi har kvar i förhållande till Parisavtalets ambition om att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Precis som i en ekonomisk budget finns alltså en summa som ska räcka över en given tidsperiod.
I koldioxidbudgeten finns också olika scenarion beroende på minskningstakt per sektor. Ju kraftigare vi minskar utsläppen i närtid desto längre räcker budgeten och ju tidigare vi gör insatser för att minska utsläppen, desto större effekt har det på vårt utsläppsutrymme över tid. Det är de totala utsläppen i atmosfären som spelar roll för hur stor temperaturökningen blir.

I koldioxidbudgeten ingår förutom territoriella utsläpp, även utsläpp från flyg och sjöfart som Borlänge orsakar globalt.
I koldioxidbudgeten ingår inte utsläppen från SSAB, de utsläppen uppstår lokalt men bokförs nationellt. De utsläppen behöver givetvis också minskas och SSAB har höga klimatambitioner och en aktiv roll i Borlänges klimatomställning som part i projektkonsortiet. I koldioxidbudgeten ingår heller inte andra växthusgaser utöver koldioxid.

Här hittar du Borlänges koldioxidbudget:

Borlänges koldioxidbudget
Diagram som visar Borlänges konsumtionsbaserade utsläpp 2022

Konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumtionsbaserade utsläpp är de utsläpp som sker till följd av vår konsumtion, oavsett om utsläppen uppstår i Borlänge eller någon annanstans i världen. Det är alltså utsläppen från till exempel tillverkningen av kläder, mat, byggmaterial, elektronik och foder till våra husdjur. Även längre resor, sport och rekreation ingår här. Offentlig konsumtion – all skattefinansierad verksamhet, står för ungefär en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen per person.

Borlängebornas konsumtionsbaserade utsläpp följs upp av Stockholm Environment Institutes verktyg ”Konsumtionskompassen” samt Naturvårdsverkets statistik. I Konsumtionskompassen finns utsläpp ända ner på postkodsnivå vilket ger oss möjlighet att jämföra utsläpp från olika delar av Borlänge. I Konsumtionskompassen ingår inte utsläpp från offentlig konsumtion.

Här hittar du konsumtionskompassen – SEI

Konsumtionskompassen

Fler länkar

Här kan du läsa mer om Naturvårdsverkets statistik: Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder.

Naturvårdsverket statistik